LUMPANG WATU & ALU

LUMPANG WATU & ALU

Sabtu, 25 April 2020, 01.00

Lumpang adalah alat yang terbuat dari batu digunakan masyarakat Jawa untuk menumbuk padi menjadi beras, alat ini merupakan alat tradsional jawa, Lumpang sebagai tumpuan tumbukan juga dilengkapi ALU terbuat dari kayu berbentuk bulat dan panjang sekitar 1 - 1,3 meter. kini alat ini sudah tidak digunakan seiring kemajuan tehnologi pertanian sehingga untuk mengubah padi menjadi beras petani menggunakan mesingiling padi atau selep.
LUMPANG WATU & ALU
Oleh : Priyo Sunanto Sidhy

Malang - Lumpang minangka merata basa kang ateges lumbung pangan ,Awit saka lumpang samubarang bisa di dahar lan di enggo dedaharan .Alu minangka alusing laku amargo ngganggo alu barang kang Atos dadi Alus.
(Lumpang adalah bahasa yang sama yang berarti Lumbung Pangan (Gudang Makanan), karena dari Lumpang apa pun dapat dimakan dan di buat makanan. ALU adalah halusnya prilaku sebab dengan menggunakan ALU semua barang keras jadi halus. )
Kejaba saka iku lumpang lan alu minangka simbul lingga Yoni kang Nemu Suroso asal usul e manungsa.
(Lain daripada dari itu, Lumpang dan ALU merupakan simbol lingga Yoni yang telah menemukan Suroso yang berasal dari manusia.)
Lingga minangka perwujudan biyung.yoni saka bapak
( Lingga merupakan perwujudan ibu Yoni dari bapak)
Biasa e Ning desa jaman biyen Yen bar digawe nutu banjur digawe kotek an lumpang kang gawe pertanda Yen gawean wus rampung
( Biasanya di desa jaman dulu kalau selesai dipakai menumbuk dan dipakai bermain music lumpang, berarti yang memakai telah selesai)
Jaman biyen nyimpen lumpang ora oleh di lumahke sebab ujare simbok Ben ora di panggoni bajul buntung.
(Jaman dulu nyimpan Lumpang tidak boleh di tengkurapkan sebab pesan si Ibu supaya tidak  ditinggali Bajul Buntung) 

Artinya perempuan harus menjaga lingganya jangan sampai ada bajul buntung lain selain suaminya

Catatan : Suroso itu arti,lingga dan Yoni merupakan simbul ibu bapak,lingga batu yang seperti lumpang sedangkan Yoni batu serupa alu biasanya terdapat di candi candi atau prasasti

Penulis : Priyo sunanto Sidik
Editor  : ALIM MUSTOFA

 ALU alat penumbuk terbuat dari katuTerPopuler